Các cách khởi chạy Mt5

Bài viết này nói về các cách khởi động Mt5 dành cho người dùng nâng cao. Có 2 cách chính để khởi động chương chình cũng như một vài phương phác khác.

Cách 1 Phương pháp chính.

Sau khi cài đặt bạn có thể khởi chạy mt5 từ shortcut trên desktop. Bắt đầu từ window Vista trở lên các chương trình cài đặt vào thư mục Program file không được lưu dữ liệu vào thư mục cài đặt mà phải lưu vào một thu mục khác nằm trong thư mục User.

Trong chế độ này các file không thể sửa đổi như MetaEditor , âm thanh chương trình … được lưu vào Programfile với đường dẫn là: “C:\Program Files\MetaTrader 5”

Những file có thể sửa đổi của mt5 được lưu trữ trong thư mục Windows user bao gồm :

  • tất cả dữ liệu về giá ( lịch sử giá)
  • các file robot , indicator…
  • file seting , config file
  • profiles của người dùng

Các file này nằm trong thư mục “C:\Users\username\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\instance_id\” . Trong đó C là ổ cài đặt , User là tên người sử dụng window, instance_id là id chương trình 1 dãy số vidu như D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075.

Cách 2 : Portable Mode

Để chạy theo chế độ này , khởi động chương trình từ command line(dòng lệnh) với additionel / portable key. vidu như “C:\Program Files\MyTerminal\terminal.exe /portable”.

Có nhiều cách để làm việc này trong đó bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Copy thư mục cài đặt (C:\Program Files\MetaTrader 5) ra một vị trí khác Vidu : D:\MetaTrader 5

Bước 2 Tạo Shortcut của file terminal64 . bạn có thể đổi tên cho shortcut ví dụ như mt5portable. Nếu bạn chạy file này như bình thường theo chế độ main như ở trên , phần mềm sẽ tự động tạo thêm 1 thư mục lưu dữ liệu nằm trong thư mục C:\Users\Admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal.

Bước 3 Chuột phải vào file shortcut vừa tạo chọn muc Properties. Trong tab Shortcut bạn thấy phần Target ; “D:\MetaTrader 5\terminal64.exe” . bạn thêm vào cuối dòng /portable như trong hình

Sau đó mở phần mềm lên. Như vậy là bạn đã khởi động mt5 ở chế độ portable. Khi chạy ở chế độ này dữ liệu sẽ lưu thẳng vào thư mục cài đặt vì thế bạn sẽ thấy trong folder “D:\MetaTrader 5” có một vài folder được tạo thêm tự động như folder “MQL5” bên trong có chứa EA và Indicator của bạn. Để chạy ở chế độ này cần có các điều kiện sau:

  • Nếu chương trình được cài vào Program File, người dùng cần có quyền truy cập administrator. UAC (User Account Control) phải được tắt.
  • Nếu chương trình cài ở thư mục khác người dùng cần có quyền write data trên thư mục đó.

Chạy từ command line được thực hiện từ các từ khóa khác nhau trong commandline và configuration files thay thế. Bạn có thể thêm các từ khóa vào sau đường dẫn file\terminal.exe Các từ khóa ( keys) gồm có :

  • /login: number – chạy chương trình với một account vidu : terminal.exe / login:100000.
  • /config: đường đẫn đến file config – chạy với một file config vidu terminal.exe /config:c:\myconfiguration.ini.
  • /profile:rpofile name – chạy chương trình ở profile được xác đinh trước vidu : terminal.exe /profile:Euro.
  • /portable – chạy ở chế độ portable.

Nếu các key không chính xác ví dụ như number login không hợp lệ thì giá trị mặc định sẽ được sử dụng.

Chạy với một config file tùy chỉnh

Chạy với một config file là khởi chạy mt5 với các thông số được quy định trước trong config file. File này được tạo dựa trên file mặc định là common.ini . Nó nằm trong thư mục Config của thư mục cài đặt

Để khởi động nền tảng với tệp cấu hình tùy chỉnh, hãy chạy lệnh sau trong dòng lệnh :

path_to_platform \ terminal64.exe /config:c:\myconfiguration.ini – trong đó “c: \ myconfiguration.ini” là đường dẫn đến tệp cấu hình tùy chỉnh.

Trong ví dụ trên sẽ là : “D:\MetaTrader 5\terminal64.exe” /config:D:\MetaTrader 5\Config\common.ini

Các tệp cấu hình tùy chỉnh được sử dụng ở chế độ “chỉ đọc” trong quá trình làm việc của nền tảng. Các thay đổi trong cài đặt được thực hiện từ giao diện nền tảng không được ghi vào tệp cấu hình tùy chỉnh đã sử dụng.

Vậy bạn cần tạo một file config ví dụ ở đây tên là common1.ini bằng notepad đặt trong thư mục Config với nội dung như dưới:

[Tester]

;--- The Expert Advisor is located in platform_data_directory\MQL5\Experts\Examples\MACD\

Expert=Examples\MACD\MACD Sample

;--- The Expert Advisor parameters are available in platform_installatoin_directory\MQL5\Profiles\Tester\

ExpertParameters=macd sample.set

;--- The symbol for testing/optimization

Symbol=EURUSD

;--- The timeframe for testing/optimization

Period=M1

;--- Emulated account number

Login=123456

;--- Initial deposit

Deposit=10000

;--- Leverage for testing

Leverage=1:100

;--- The "All Ticks" mode

Model=0

;--- Execution of trade orders with a random delay

ExecutionMode=1

;--- Genetic optimization

Optimization=0

;--- Optimization criterion - Maximum balance value

OptimizationCriterion=0

;--- Dates of beginning and end of the testing range

FromDate=2011.01.01

ToDate=2011.04.01

;--- Custom mode of forward testing

ForwardMode=4

;--- Start date of forward testing

ForwardDate=2011.03.01

;--- A file with a report will be saved to the folder platform_installation_directory

Report=test_macd

;--- If the specified report already exists, it will be overwritten

ReplaceReport=1

;--- Set automatic platform shutdown upon completion of testing/optimization

ShutdownTerminal=0

Bạn thay đổi đường dẫn trong file mt5portable.exe thành “D:\MetaTrader 5\terminal64.exe” /config:D:\MetaTrader 5\Config\common1.ini . Sau đó chạy chương trình, bạn sẽ thấy mt5 tự động backtest ea MACD sample.

Để biết thêm các tham số có thể viết vào file config hãy tham khảo bài viết gốc ở dưới.

Bài viết được dịch từ bài : How to Start the Trading Platform